Χρηματοοικονομική ανάλυση  επιχειρήσεων (ΧΑΕ)

Περιγραφή

I. Εισαγωγικές έννοιες χρηματοοικονομικής

II. Χρονική αξία χρήματος και αποτίμηση αξιογράφων

III. Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων

IV. Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων

V. Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός και έλεγχος

VI. Μακροχρόνια χρηματοδότηση

VII. Κόστος κεφαλαίου-ΜΣΚΚ

VIII. Κεφαλαιακή Διάρθρωση - ΜΜ

IX. Μερισματική πολιτική - Lintner

X. Εξαγορές και συγχωνεύσεις

 

Ασκήσεις - Θέματα εξετάσεων :

Αξιολόγηση Επενδύσεων :  Investment evaluation

 Λυμένο Θέμα 2018 Φεβρουάριος :  2018 February

Απαντήσεις 2019 Σεπτέμβριος : 2019 September Answers  (HOT!)

Μεταπτυχιακό - Εφαρμοσμένη οικονομική και χρηματοοικονομική

Επαναληπτική άσκηση : midterm exam