Ανάλυση Χρονοσειρών

Περιγραφή

1. Βασικές στατιστικές έννοιες της ανάλυσης των χρονολογικών σειρών

2. Ανάλυση των συνιστωσών των χρονολογικών σειρών

3. Υποδείγματα στάσιμων χρονολογικών σειρών

4. Μη στάσιμα και εποχικά υποδείγματα χρονολογικών σειρών

5. Ταυτοποίηση, εκτίμηση και διαγνωστικοί έλεγχοι υποδειγμάτων χρονολογικών σειρών

6. Στατιστικές προβλέψεις με μεθόδους παλινδρόμησης και Box-Jenkins