Περιγραφή :

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εισαγωγικές λογιστικές έννοιες.
Λογιστική Μονάδα.
Λογιστική Ισότητα.
Βασικές Λογιστικές Αρχές.
Λογιστικό Γεγονός.
Λογιστική Χρήση.
Λογιστικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Διάθεση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα).
Λογαριασμός.
Λογιστικά Βιβλία.
Καταχώρηση Λογιστικών Γεγονότων.
Ισοζύγιο.
Απογραφή.
Εγγραφές Προσαρμογής.
Εγγραφές Προσδιορισμού του Αποτελέσματος.
Λογιστικά Σφάλματα.
Εγγραφές Ανοίγματος και Κλεισίματος Λογιστικής Χρήσης.
Λογιστικά Συστήματα.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε.


ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Εισαγωγικές έννοιες στην Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων.
Μέθοδοι ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων.
Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων με Αριθμοδείκτες.
• Αριθμοδείκτες Ρευστότητας.
• Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας.
• Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας.
• Αριθμοδείκτες Δαπανών Λειτουργίας.
• Αριθμοδείκτες Διαρθρώσεως Κεφαλαίων και Βιωσιμότητας.
• Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες.

Συγκριτική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων.
Προσδιορισμός Νεκρού Σημείου.
Κεφάλαιο Κινήσεως.
Καταστάσεις Ταμειακών Ροών.

 

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ενδεικτική Άσκηση 1Προετοιμασία Ισολογισμού

Ενδεικτική Άσκηση 2 Παραδείγματα Λογιστικών Εγγραφών