Στατιστική ΙΙ

Περιγραφή

1. Θεωρία Πιθανοτήτων – Μέρος ΙΙ:

Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές (μονομεταβλητές και διμεταβλητές). Βασικές θεωρητικές συνεχείς κατανομές (Κανονική, Ομοιόμορφη, Εκθετική, Γάμμα). Κεντρικό οριακό θεώρημα και εφαρμογές του. Τυχαία δείγματα, τυχαία δειγματοληψία και κατανομές δειγματοληψίας.

2. Στατιστική Συμπερασματολογία

Σημειακή Εκτιμητική. Ιδιότητες εκτιμητριών. Μέθοδοι εύρεσης εκτιμητριών. Εκτίμηση με διαστήματα εμπιστοσύνης. Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων.

3. Ανάλυση Διακύμανσης και Παλινδρόμησης.

Ανάλυση διακύμανσης ως προς ένα και ως προς δύο παράγοντες.

Απλή γραμμική παλινδρόμηση και συσχέτιση. 

 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Άσκηση Κανονικής Κατανομής: Normal Distribution-2014

Άσκηση Ανάλυση Διακύμανσης: Έλεγχοι Υποθέσεων - Anova

Επαναληπτική : revision