Γραμμικά Μαθηματικά

Περιγραφή

Πίνακες, Είδη Πινάκων, Σύνθετοι Πίνακες, Γραμμοπράξεις, Πράξεις Πινάκων, Τάξη Πίνακα, Δύναμη Πίνακα, Τανυστικό Γινόμενο, Ανάστροφος Πίνακας, Αντίστροφος Πίνακας,Παραγοντοποίηση LU, Ορίζουσες, Ιδιότητες, Εφαρμογές, Λογισμός Πινάκων, Παραγώγιση διανυσμάτων και πινάκων, Γραμμικά συστήματα, Θεωρία-Μελέτη Συστημάτων, Τετραγωνικά Συστήματα, Μέθοδος Cramer, Ομογενή συστήματα, Επίλυση μέσω μεθόδων απαλοιφής, Επαναληπτικοί μέθοδοι, Διανύσματα, Διανυσματικοί χώροι, Υπόχωροι, Βάσεις, Διάσταση, Αθροίσματα,Γραμμικοί Μετασχηματισμοί, Εικόνα-Πυρήνας, Είδη Γραμμικών Μετασχηματισμών, Πίνακες Μετασχηματισμών, Όμοιοι Πίνακες, Χαρακτηριστικά Ποσά, Ιδιότητες-Θεωρήματα, Διαγωνοποίηση Πίνακα, Δύναμη Πίνακα, Χώροι με εσωτερικό γινόμενο, Gram-Schmidt, Μέθοδος Ελαχίστων τετραγώνων.

Εργαστήριο MATLAB: Εισαγωγή, Βασικές πράξεις, Η εντολή IF, Η εντολή For, Πίνακες-Ορίζουσες, Επίλυση Εξισώσεων, Αντικαταστάσεις, Γραφικές Παραστάσεις, Συστήματα.