Περιγραφή :

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τα πλέον πολυσύχναστα εργαλεία και τις σημαντικότερες εξειδικευμένες μεθόδους, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή της χρηματοοικονομικής (Γενικής) λογιστικής στις οικονομικές μονάδες, να γνωρίσει το περιεχόμενο του Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων, να εμβαθύνει στην Λογιστική Τυποποίηση που εφαρμόζεται στην Ελλάδα (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο), καθώς και αρχικές γνώσεις πάνω στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (όπως αυτά μετονομάζονται σε Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

 • Εμβάθυνση στις Βασικές Λογιστικές Αρχές .
 • Αποθέματα.
 • Πάγια.
 • Απαιτήσεις.
 • Χρεόγραφα.
 • Διαθέσιμο Ενεργητικό.
 • Ιδια Κεφάλαια.
 • Προβλέψεις.
 • Υποχρεώσεις.
 • Μεταβατικοί Λογαριασμοί και λογαριασμοί Τάξεως.
 • Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Εισαγωγή στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και στην Εφαρμογή τους.

 • ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων.
 • ΔΛΠ 2, Αποθέματα.
 • ΔΠΧΠ 8, Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη.
 • ΔΛΠ 10, Γεγονότα μετά την Περίοδο Αναφοράς.
 • ΔΠΧΠ 12, Φόροι Εισοδήματος, Αναβαλλόμενοι Φόροι.
 • ΔΛΠ 16, Ενσώματες Ακινητοποιήσεις.
 • ΔΛΠ 17, Μισθώσεις.
 • ΔΛΠ 18, Έσοδα.
 • ΔΛΠ 19, Παροχές σε Εργαζόμενους.
 • ΔΛΠ 20, Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης.
 • ΔΛΠ 21, Οι Επιδράσεις των Μεταβολών στις Τιμές Συναλλάγματος.
 • ΔΛΠ 23, Κόστος Δανεισμού.
 • ΔΛΠ 31, Δικαιώματα σε Κοινοπραξίες.
 • ΔΛΠ 34, Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση.
 • ΕΕΔΧΑ 10, Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση και Απομείωση.
 • ΔΛΠ 36, Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων.
 • ΔΛΠ 37, Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις.
 • ΔΛΠ 38, Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία.
 • ΔΛΠ 32 και 39, ΕΕΔΧΑ 2, 9, 8, 11, καθώς και ΔΠΧΑ 2, 4, 7, Χρηματοοικονομικά Μέσα (Γνωστοποίηση,Καταχώρηση και Αποτίμηση)

 

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ενδεικτικό Θέμα Θεωρίας : Σεπτέμβριος 2019

Ενδεικτική Άσκηση 1 : Εγγραφές

Ενδεικτική Άσκηση 2Υπολογισμός Αποσβέσεων