Στατιστική Ι

Περιγραφή

1. Περιγραφική Στατιστική και Αριθμοδείκτες

Έννοια και είδη των στατιστικών στοιχείων. Μέθοδοι συλλογής τους και μέθοδοι παρουσίασης ποσοτικών, ποιοτικών και χρονολογικών στοιχείων με πίνακες και διαγράμματα.
Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων (υπολογισμός μέτρων θέσης, διασποράς, ασυμμετρίας, κύρτωσης και συγκέντρωσης σε αρχικά δεδομένα και σε κατανομές συχνοτήτων). Θεωρία αριθμοδεικτών. Δείκτης τιμών καταναλωτή. Αγοραστική Δύναμη Χρήματος ΑΔΧ

2. Θεωρία Πιθανοτήτων– Μέρος Ι.

Συνδυαστική ανάλυση. Ορισμοί και ιδιότητες της πιθανότητας. Δεσμευμένη πιθανότητα. Ανεξάρτητα ενδεχόμενα. Θεώρημα ολικής πιθανότητας-ΘΟΠ και θεώρημα Bayes. Διακριτές τυχαίες μεταβλητές (μονομεταβλητές και διμεταβλητές). Βασικές θεωρητικές διακριτές κατανομές (Υπεργεωμετρική, Διωνυμική, Γεωμετρική, Pascal, Poisson, προσεγγίσεις).

 

 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Άσκηση Συνδυαστικής:   Άσκηση Συνδυαστικής

Παλαιό θέμα : Φεβρουάριος 2015

Απαντήσεις θέματος : Φεβρουάριος 2015

Απαντήσεις θέματος : Ιούλιος 2019 (HOT!)

 Απαντήσεις θέματος : Φεβρουάριος 2019  (HOT!)