Περιγραφή

Το μάθημα Αξιολόγηση και Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων χωρίζεται σε δυο κύρια μέρη. Στο πρώτο μέρος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση της διαδικασίας λήψης επιχειρηματικών - επενδυτικών αποφάσεων υπό συνθήκες βεβαιότητας.
Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται η έννοια του χρόνου και η σημασία του στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων με τη χρήση των κατάλληλων μεθόδων αποτίμησης.
Στο δεύτερο μέρος του παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία λήψεως επενδυτικών – επιχειρηματικών αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας.

Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται οι εναλλακτικές αβέβαιες καταστάσεις κάνοντας χρήση στατιστικών μεθόδων, ενώ αναλύονται επίσης το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων και εμβαθύνουμε στην έννοια της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης.