Στατιστική Ι

Περιγραφή

Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων. Πίνακες, ιστογράμματα, φυλλογράμματα. Δειγματικός μέσος, διακύμανση, ποσοστιμόρια, θηκογράμματα. Ανισότητα Chebyshev. Παλινδρόμηση και συσχέτιση δύο μεταβλητών. Συντελεστής συσχέτισης. Δειγματικοί χώροι. Άλγεβρα ενδεχομένων. Στοιχεία συνδυαστικής. Αξιώματα πιθανότητας. Δεσμευμένη πιθανότητα. Θεώρημα Bayes. Ανεξάρτητα ενδεχόμενα. Τυχαίες μεταβλητές. Από κοινού κατανομές. Αναμενόμενη τιμή. Διακύμανση. Συνδιακύμανση. Ιδιότητες. Ειδικές διακριτές κατανομές.