Μαθηματικά Ι

Περιγραφή

Πραγματικοί αριθμοί, σύνολα, διμελείς σχέσεις, σχέσεις προτίμησης. Ταυτότητες, πολυωνυμικές εξισώσεις, ανισώσεις. Γραμμικά συστήματα, πίνακες, ορίζουσες, εφαρμογές στην οικονομία. Πραγματικές συναρτήσεις μίας μεταβλητής, οικονομικές συναρτήσεις. Συνέχεια, παραγώγιση συναρτήσεων, ελαστικότητα. Πεπλεγμένη παραγώγιση, διαφορικό, εφαρμογές στην οικονομία. Λογαριθμικές εκθετικές συναρτήσεις, ακολουθίες, γεωμετρική πρόοδος, ανατοκισμός. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, μερική παραγώγιση. Μερικές παράγωγοι ανωτέρας τάξης. Ορισμένο και αόριστο ολοκλήρωμα, τεχνικές ολοκλήρωσης, θεμελιώδη θεωρήματα.