Μικροοικονομική Ι 

Περιγραφή

Εισαγωγή στις έννοιες και τη μεθοδολογία της οικονομικής αναλύσεως. Η ισορροπία στην αγορά και τα προβλήματά της. Μέθοδοι οριακής αριστοποίησης της συμπεριφοράς τωνοικονομικών μονάδων και των καταναλωτών. Διαδικασία επιλογής καταναλωτή. Μεγιστοποίηση συνάρτησης χρησιμότητας υπό περιορισμούς και θεωρία αποκαλυφθείσης προτιμήσεως. Το πρόβλημα της αριστοποιήσεως στην παραγωγή: Μεγιστοποίηση συνάρτησης παραγωγής και ελαχιστοποίηση κόστους υπό περιορισμούς. Θεωρία και ανάλυση μορφών αγοράς. Μηχανισμός λειτουργίας ανταγωνιστικής αγοράς. Υποδείγματα συμπεριφοράς επιχειρήσεων. Νεότερες θεωρίες.