Μακροοικονομική Ι

Περιγραφή

Το μάθημα, μελετά την οικονομική δραστηριότητα σε συνολικό, εθνικό επίπεδο και παρουσιάζει τη σύγχρονη βασική μακροοικονομική θεωρία με λεπτομέρεια. Οι βασικές μακροοικονομικές έννοιες που διαπραγματεύεται είναι το Εθνικό Ακαθάριστο Προϊόν (ΑΕΠ), ο πληθωρισμός, η ανεργία, το επιτόκιο, το χρήμα, και η οικονομική μεγέθυνση. Τα βασικά μακροοικονομικά μοντέλα είναι το IS-LM και AS-AD.