Χρηματοοικονομική Ι

Περιγραφή

Ανάλυση χρηματοοικονομικής επίδοσης των επιχειρήσεων. Βραχυπρόθεσμος οικονομικός προγραμματισμός και έλεγχος. Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης. Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. Ανάλυση καθαρών χρηματοροών επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και μέθοδοι αξιολόγησής τους. Επενδύσεις σε Ομολογίες και Μετοχές.