Χρηματοοικονομική II

Περιγραφή

Απόδοση και Κίνδυνος μετοχών. Χαρτοφυλάκια, Διαφοροποίηση κινδύνου. Σύνορο Αποδοτικών Χαρτοφυλακίων. Θεώρημα Διαχωρισμού. Capital Market Line. Ισορροπία και τιμολόγηση. Υπόδειγμα Τιμολόγησης Περιουσιακών Στοιχείων. Επεκτάσεις, beta. Εισαγωγή στα Παράγωγα.

Χρήσιμο Υλικό: Corporate Finance