Στατιστική ΙΙ

Περιγραφή

1.     Συνεχείς Τυχαίες μεταβλητές- Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας και σχετικές ιδιότητες

2.     Συνεχείς Θεωρητικές Κατανομές

3.     Σημειακή Εκτίμηση Παραμέτρων- Μέθος Ροπών- Μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας

4.     Κατανομές Δειγματοληψίας

5.     Εκτίμηση Παραμέτρων

6.     Παραμετρικοί έλεγχοι Στατιστικών Υποθέσεων

7.     Ανάλυση Διακύμανσης ως προς ένα και δύο παράγοντες

 

 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Συνεχείς μεταβλητές : Continuous Variables