Γενική Λογιστική

Περιγραφή

1. Λογιστικό Περιβάλλον: Λογιστικό Κύκλωμα, Λογιστικά σχέδια - Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
2. Στοιχεία Ενεργητικού : Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία: Πάγια στοιχεία ενεργητικού -κύρια χαρακτηριστικά- Αγορά – Πώληση, Χαρτοφυλάκια Παγίων Ιδιοχρησιμοποιούμενα – Επενδυτικά, Μέθοδοι Αποσβέσεων - Αύξουσα -φθίνουσα –Σταθερή, απομείωση και αποτίμηση παγίων στοιχείων. Αποθέματα: Αποθέματα - Κύρια χαρακτηριστικά - Αγορά - Πώληση - Απομείωση Αποθεμάτων, Μέθοδοι Αποτιμήσεως Αποθεμάτων - FIFO,LIFO, Μέση Σταθμική, Συστήματα Απογραφής - Περιοδική – Διαρκής. Απαιτήσεις και Λογαριασμοί Διαθεσίμων: Απαιτήσεις - Δημιουργία – Είσπραξη, Αξιόγραφα, Επισφαλείς απαιτήσεις – Προβλέψεις, Λογαριασμοί Διαθεσίμων. Χρεόγραφα: Χρηματοοικονομικά Μέσα - Χρεόγραφα – Δάνεια, Λογιστική των Χρηματοοικονομικών Μέσων, Τραπεζική Λογιστική και Λογιστική Συναλλάγματος.
3. Στοιχεία Παθητικού: Υποχρεώσεις: Λογαριασμοί Μακροπρόθεσμου & Βραχυπρόθεσμου Παθητικού. Λογαριασμοί κεφαλαίων.
4. Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων: Λογαριασμοί Λειτουργικών Εξόδων, Λογαριασμοί Λειτουργικών Εσόδων
5. Εργασίες Τέλους Χρήσης: Αρχή της Αυτοτέλειας των Χρήσεων - Μεταβατικοί Λογαριασμοί. Λογαριασμός Εκμετάλλευσης και Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης, Έκτακτα ανόργανα έσοδα, έξοδα και αποτελέσματα, εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος, Αποτελέσματα χρήσης, Ισολογισμός επιχείρησης και Λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις και σημειώσεις επί αυτών.
6. Κατάσταση ταμειακών Ροών: άμεση και έμμεση μέθοδος

 

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 Ενδεικτική Άσκηση : Εγγραφές