Στατιστική Ι

Περιγραφή

  • Ταξινόμηση των αριθμητικών δεδομένων.
  • Παράμετροι κεντρικής θέσης και τάσης.
  • Παράμετροι διασποράς.
  • Συσχέτιση και εξάρτηση.
  • Αριθμοδείκτες.
  • Χρονολογικές σειρές.
  • Στοιχεία δειγματοληψίας.
  • Μέθοδοι δειγματοληπτικής έρευνας.

 

 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ