Διοικητική Λογιστική και Λογιστική Εταιρειών

Περιγραφή

1. Λογιστική Εταιρειών: Διαδικασίες και λογιστικές εγγραφές ίδρυσης, αύξησης κεφαλαίου, μείωση κεφαλαίου, διανομής αποτελέσματος και φορολογία επιχειρήσεων, μετασχηματισμών, απορροφήσεων, συγχωνεύσεων και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
2. Ανάλυση Οικονομικών καταστάσεων και αποτίμηση επιχειρήσεων: Οικονομικές καταστάσεις με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Αριθμοδείκτες, Οικονομική μοντελοποίηση επιχειρήσεων, μέθοδοι αποτίμησης επιχειρήσεων και μοντέλα οικονομικής υγείας επιχειρήσεων.
3. Διοικητική λογιστική: Σταθερό, μεταβλητό Κόστος, ανάλυση νεκρού σημείου, ανάλυση διακύμανσης συντελεστών κόστους, Μέθοδοι Κοστολόγησης Προϊόντων και υπηρεσιών, τυπικό κόστος, Κοστολόγηση με βάση της δραστηριότητες, προϋπολογισμοί παραγωγής και διάθεσης και κύριοι προϋπολογισμοί επιχειρήσεων.

 

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ