Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων για την κατανόηση των εννοιών, μεθόδων και τεχνικών που αφορούν τη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων.
Καλύπτονται θέματα όπως: Νόημα Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων. Διαχρονική Αξία Χρήματος. Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων και σύγκρισή τους – εφαρμογές. Ανάλυση Καθαρών Ταμειακών Ροών. Αξιολόγηση Επενδύσεων σε Καθεστώς Κινδύνου. Σχέση απόδοσης κινδύνου και εκτίμηση κινδύνου στα πλαίσια των αρχών του χαρτοφυλακίου. Κόστος Κεφαλαίου, Κόστος Μετοχικού Κεφαλαίου. Πηγές Χρηματοδότησης. Αποτίμηση Ομολόγων και Μετοχών. Αναπτύσσονται παραδείγματα και εφαρμογές στο Εxcel για την πρακτική εφαρμογή των μεθόδων.