Μαθηματικά Χρηματοπιστωτικής Ανάλυσης

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό σκοπό έχει να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές μαθηματικές μεθόδους που χρειάζονται στη Χρηματοοικονομική. Αναλυτικότερα καλύπτει τις ακόλουθες περιοχές: Μέθοδοι αποτίμησης Μελλοντικών Καθαρών Ταμειακών Ροών, Ανάλυση Ραντών, Μαθηματικά Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου, Απόσβεση Δανείων και Μαθηματικά Χαρτοφυλακίου

Το μάθημα περιλαμβάνει εισαγωγή στις βασικές μαθηματικές μεθόδους για τη Χρηματοοικονομική με χρήση κατάλληλου λογισμικού προγράμματος καθώς και ανάπτυξη και ετοιμασία προβλημάτων με τη βοήθεια πληροφοριακών συστημάτων και ανάπτυξη της διδακτικής διαδικασίας σε ηλεκτρονική μορφή.