Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε Επιχειρησιακά Προβλήματα

Περιγραφή

Ο σκοπός του μαθήματος αυτού, είναι να εισάγει τους σπουδαστές στη βασική Στατιστική Θεωρία, η οποία καλύπτει τις παρακάτω ενότητες: Eπαγωγική Στατιστική και συμπερασματολογία, Ανάλυση Διακύμανσης, Πολυμεταβλητές κατανομές, Δεσμευμένες κατανομές και μέσες τιμές, Παλινδρόμηση και Παραγοντική Ανάλυση . Η διδασκαλία των παραπάνω ενοτήτων υποστηρίζεται με το κατάλληλο στατιστικό λογισμικό πρόγραμμα. Το μάθημα περιλαμβάνει εκτιμήσεις πολυμεταβλητών γραμμικών υποδειγμάτων στην περιοχή της χρηματοοικονομικής και ανάλυση διακύμανσης των αποδόσεων περιουσιακών στοιχείων.

 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 Εφαρμογή Spearman: Spearman's rho using excel