Μακροοικονομική

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθούν στους φοιτητές εισαγωγικές γνώσεις σχετικά με τη μέτρηση και τον τρόπο προσδιορισμού των βασικών μεγεθών μιας οικονομίας, όπως
επίσης και σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της. Εξετάζονται οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις, καθώς και θέματα αναφορικά με την οικονομία της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διερεύνηση των επιδράσεων των μακροοικονομικών εξελίξεων στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Τα θέματα που καλύπτονται είναι τα εξής: Βασικές έννοιες και μεθοδολογία, η εξέλιξη της μακροοικονομικής επιστήμης, η μέτρηση των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών, αριθμοδείκτες, Εθνικοί Λογαριασμοί, Προσδιορισμός του εισοδήματος και προϊόντος σύμφωνα με τη θεωρία του Keynes, πολλαπλασιαστής δαπάνης, Προσδιοριστικοί παράγοντες της κατανάλωσης και της επένδυσης, Ο δημόσιος τομέας
και η επίδρασή του στον προσδιορισμό του εγχώριου εισοδήματος, άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής, Το χρήμα και οι τράπεζες, νομισματική πολιτική, Σύγχρονο υπόδειγμα προσδιορισμού του επιπέδου των τιμών και του πραγματικού προϊόντος από τη συνολική προσφορά και τη συνολική ζήτηση, ανεργία, πληθωρισμός και στασιμοπληθωρισμός, πολιτικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, Οι διακυμάνσεις της οικονομικής δραστηριότητας και θεωρίες για την εξήγησή τους, μέτρα μακροοικονομικής πολιτικής και προβλήματα που συνδέονται με αυτά, Διεθνείς οικονομικές σχέσεις και μακροοικονομική ισορροπία σε ανοιχτή οικονομία, διεθνές εμπόριο, οι νομισματικές πλευρές των εξωτερικών συναλλαγών και το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, εξέλιξη του διεθνούς συστήματος πληρωμών, Θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Νομισματικό
Σύστημα και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η οικονομία της Ελλάδας στα πλαίσια της Ευρωζώνης, Οικονομική μεγέθυνση και οικονομική ανάπτυξη, παράγοντες και θεωρίες οικονομικής ανάπτυξης, αναπτυσσόμενες οικονομίες και μέτρα πολιτικής για την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης και Επίκαιρα θέματα της Ελληνικής Οικονομίας.