Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά Προβλήματα

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να καλύψει διεξοδικά κάποιες βασικές αρχές και μεθόδους μαθηματικού λογισμού που θεωρούνται απαραίτητες για τον εξειδικευμένο χρηματοοικονομικό αναλυτή/λογιστή σήμερα. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, η διδασκαλία του μαθήματος αναπτύσσει θέματα των γνωστικών αντικειμένων της άλγεβρας, της ανάλυσης, του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού, που αποτελούν και το μαθηματικό υπόβαθρο των ποσοτικών εργαλείων της σύγχρονης χρηματοοικονομικής και λογιστικής θεωρίας. Αναλυτικότερα καλύπτονται οι εξής ενότητες:

Βασικές αρχές Άλγεβρας (Επανάληψη), Μελέτη συναρτήσεων Μίας και Πολλών Μεταβλητών, Συστήματα Εξισώσεων, Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας, Διαφορικός λογισμός, Βελτιστοποίηση συναρτήσεων (απλών και με περιορισμούς), Σειρές Taylor και ΜacLaurin, Ολοκληρωτικός Λογισμός και Αριθμοδείκτες.