Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

Περιγραφή

Το μάθημα αφορά στη διαχείριση στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των επιχειρήσεων. Τα θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν: Χρηματοοικονομική ανάλυση. Η έννοια
των αποτελεσματικών αγορών. Κεφαλαιακή διάρθρωση, λειτουργικός και χρηματοοικονομικός κίνδυνος. Θεωρία κεφαλαιακής διάρθρωσης. Μερισματική θεωρία και πολιτική. Τρόποι αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Κεφάλαιο κίνησης. Διαχείριση αποθεμάτων, διαθεσίμων και προσωρινών επενδύσεων. Πιστωτική πολιτική. Παραδείγματα και εφαρμογές αναπτύσσονται στο Excel όπως και σε άλλα λογισμικά προγράμματα που έχουν σχέση με τη χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων.