Θεωρία Χαρτοφυλακίου

Περιγραφή

Εισαγωγή στην Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Αξιογράφων

Ανάλυση Μετοχών με τα Κριτήρια του Markowitz

Επιλογή Χαρτοφυλακίων

Υπόδειγμα της Αγοράς

Θεωρία της Κεφαλαιαγοράς

Εμπειρικές Μελέτες του ΥΑΚΣ

Εκτίμηση της Αποτελεσματικότητα Χαρτοφυλακίου

Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Εξισορροπητικής Αγοραπωλησίας (APM-Arbitrage Pricing Model)