Χρηματοοικονομική Διοικητική

Περιγραφή

Ενότητα 1η. Η επιχείρηση και το περιβάλλον της.

Ενότητα 2η. Η Διαχρονική Αξία του Χρήματος.

Ενότητα 3η. Αξιολόγηση Επενδύσεων υπό καθεστώς βεβαιότητας.

Ενότητα 4η. Μετοχές και Ομόλογα.

Ενότητα 5η. Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός & Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης.

Ενότητα 6η. Ανάλυση Μόχλευσης.