Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Περιγραφή

Κίνδυνος και Απόδοση

Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου και Αξιολόγηση Επενδύσεων σε Καθεστώς Αβεβαιότητας

Αποτελεσματικές Αγορές και Ασυμμετρία Πληροφόρησης

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Κεφαλαιακή Διάρθρωση των Επιχειρήσεων

Μερισματική Πολιτική και Επαναγορές Μετοχών

Επιχειρηματικά Δικαιώματα και Στρατηγική Αξιολόγησης Επενδύσεων

Χρήσιμο υλικό : Corporate Finance