Στατιστική

Περιγραφή Μαθήματος

Περιγραφική στατιστική. Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων. Πληθυσμός, τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας (συνεχείς, διακριτές).

Χαρακτηριστικά κατανομών (αναμενόμενη τιμή, διακύμανση, ροπές). Από-κοινού κατανομές πιθανότητας, υπο-συνθήκη κατανομές και κατανομές περιθωρίου. Συνδιακύμανση, συσχέτιση, ανεξαρτησία.

Γραμμικοί συνδυασμοί τυχαίων μεταβλητών. Κανονική κατανομή και σχετιζόμενες κατανομές. Τυχαία δειγματοληψία και κατανομές δειγματοληψίας.

Εκτίμηση παραμέτρων. Ιδιότητες εκτιμητών. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Έλεγχοι υποθέσεων. Γραμμική παλινδρόμηση. Χρονολογικές σειρές.

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Στατιστική Δεος- Ιούνιος 2014 (Μπίλλιας) : Απαντήσεις Ιούνιος 2014