Μαθηματικά ΙΙ

Περιγραφή Μαθήματος

Ολοκληρώματα: Αόριστα ολοκληρώματα, Μέθοδοι ολοκλήρωσης, Ορισμένα ολοκληρώματα, Γενικευμένα ολοκληρώματα, Εφαρμογές στα Οικονομικά

Διαφορικές εξισώσεις: Ορολογία και Βασικές Έννοιες, Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις με Σταθερούς Συντελεστές, Δυναμική Ευστάθεια, Γραμμικές Εξισώσεις Πρώτης και Δεύτερης Τάξης, Λύσεις και Ευστάθεια Ισορροπίας, Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις Ανώτερης Τάξης, Ποιοτική Ανάλυση Διαφορικών Εξισώσεων, Εφαρμογές στα Οικονομικά.

Δυναμικά συστήματα: Ορολογία και Βασικές Έννοιες, Γραμμικά δυναμικά συστήματα, Ανάλυση συστημάτων δύο εξισώσεων. Ανάλυση ευστάθειας γραμμικών δυναμικών συστημάτων. Ευσταθής, ασταθής και σαγματική λύση. Εφαρμογές στα Οικονομικά.

Εξισώσεις διαφορών: Ορολογία και Βασικές Έννοιες, Γραμμικές Εξισώσεις Διαφορών Πρώτης και Δεύτερης Τάξης με Σταθερούς Συντελεστές, Δυναμική Ευστάθεια, Γραμμικά Συστήματα και Δυναμική Ευστάθεια, Εφαρμογές στα Οικονομικά.

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ