Μαθηματικά Ι

Περιγραφή Μαθήματος:

Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα: διανύσματα, μήτρες ορίζουσες, συστήματα γραμμικών εξισώσεων, οικονομικές εφαρμογές.  Εισαγωγή στους Διανυσματικούς Χώρους: Υπόχωροι, βάσεις και διάσταση, συντεταγμένες, χώροι με εσωτερικό γινόμενο. Σχέσεις και Συναρτήσεις. Διαφορικός Λογισμός: μελέτη πραγματικών συναρτήσεων μίας μεταβλητής, εφαρμογές λογισμού σε προβλήματα οικονομικών. Συναρτήσεις πολλών Μεταβλητών: μερικοί παράγωγοι και εφαρμογές στα οικονομικά.  Θεωρία Βελτιστοποίησης: βελτιστοποίηση συναρτήσεων μίας μεταβλητής, βελτιστοποίηση συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, οικονομικές εφαρμογές. Στατική Ανάλυση Οικονομικών Συστημάτων. Bελτιστοποίηση συναρτήσεων πολλών μεταβλητών με περιορισμούς. Εισαγωγή στα ολοκληρώματα.

 

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ