Μαθηματικά για οικονομολόγους Ι

Περιγραφή
Συναρτήσεις μιας μεταβλητής, παράγωγος, ελαστικότητα, κυρτότητα, ανάπτυγμα Taylor, ακρότατα, ολοκλήρωμα. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, μερική παράγωγος, ρυθμός υποκατάστασης, ιακωβιανές ορίζουσες, ισοσταθμικές, ομογενείς συναρτήσεις. Ελεύθερα και περιορισμένα ακρότατα, τετραγωνικές μορφές, εσσιανός πίνακας, πολλαπλασιαστής Lagrange, πλαισιωμένος εσσιανός πίνακας. Εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις 1ης τάξεως. Εφαρμογές στην οικονομική επιστήμη.

 

 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ