Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Περιγραφή
Η μακροοικονομία στην μακροχρόνια περίοδο. Τα μακροοικονομικά στατιστικά δεδομένα. Η Ελλάδα και η παγκόσμια οικονομία. Μικροοικονομική θεμελίωση των μακροοικονομικών υποδειγμάτων. Αλγεβρική παρουσίαση και ανάλυση της μακροοικονομικής ισορροπίας. Η πλευρά της προσφοράς. Η πλευρά της ζήτησης. Η αλληλεξάρτηση νοικοκυριών, επιχειρήσεων και κράτους. Οικονομική Μεγέθυνση. Το υπόδειγμα του Solow χωρίς τεχνολογική πρόοδο. Το υπόδειγμα του Solow με εξωγενή τεχνολογική πρόοδο. Ανεργία


Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση ΙΙ

 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ