Περιεχόμενο του μαθήματος:

Το μάθημα σκοπό έχει να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της πολιτικής οικονομίας. Εξετάζεται η συμπεριφορά του καταναλωτή και της επιχείρησης και εξάγονται οι καμπύλες της προσφοράς και της ζήτησης για κάθε προϊόν. Αναλύεται η επίπτωση της επιβολής φόρου στην ισορροπία και την ευημερία της αγοράς. Αναλύεται ο ρόλος της κυβέρνησης στην οικονομία καθώς και οι συνέπειες των μέτρων που μπορεί να παίρνει. Εξετάζεται ο ρόλος του διεθνούς εμπορίου στην ευημερία μιας χώρας. Αναλύονται οι διάφορες μορφές αγορά: Τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο. Εξετάζονται οι συνέπειες στην παραγόμενη ποσότητα, στην τιμή και στην ευημερία από κάθε μια μορφή αγοράς. Τέλος, αναλύονται οι εξωτερικότητες καθώς και τα δημόσια αγαθά και κοινόκτητοι πόροι.