Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ (Στατιστική)

Εξεταστέα Ύλη:

Είδη στατιστικών δεδοµένων και τρόποι Συλλογής τους - Τρόποι Παρουσίασης Στατιστικώνδεδοµένων - Βασικά χαρακτηριστικά αριθµητικών δεδοµένων  - Εισαγωγή στις Πιθανότητεςκαι κατανοµές τυχαίων µεταβλητών - Η κανονική κατανοµή και δειγµατικές κατανοµές -Εκτίµηση διαστήµατος εµπιστοσύνης και σηµειακές εκτιµήσεις - Έλεγχοι υποθέσεων - Απλήγραµµική παλινδρόµηση και συσχέτιση - Άλλα είδη συσχέτισης - Πολλαπλή παλινδρόµηση –Ανάπτυξη προβλέψεων και εκτίµηση της ακρίβειας τους - Ανάλυση διακύµανσης –Χρονοσειρές – Μη παραµετρικές µέθοδοι.

Ασκήσεις - Θέματα Εξετάσεων:

Απαντήσεις Θεμάτων Ιούνιος 2016 : Quantitative methods 2 sollutions