Ποσοτικές Μέθοδοι Ι

( Μαθηματικά Διοίκησης Επιχειρήσεων)

Σκοπός του Μαθήματος : Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση και η εξοικείωση του φοιτητή / φοιτήτριας με βασικές ποσοτικές μεθόδους οι οποίες είναι απαραίτητες στην επίλυση προβλημάτων της διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων. Το μάθημα παρουσιάζει ένα πλήθος μαθηματικών εργαλείων και εφαρμογών.

Περιεχόμενο - Περίγραμμα Ύλης :

Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων με Απαλοιφή - Μέθοδος Gauss και Μέθοδος Gauss - Jordan, Πίνακες και Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων Με Αντιστροφή, Ορίζουσα Πίνακα και Εύρεση Αντίστροφου Πίνακα Με Ορίζουσες - Η Μέθοδος Cramer, Μερική Παράγωγος – Ολικό Διαφορικό – Ολική Παράγωγος – Ιακωβιανός Πίνακας – Εσσιανός Πίνακας , Πλεγμένες Πραγματικές Συναρτήσεις και Θεώρημα Πλεγμένης Συνάρτησης, Πλεγμένες Διανυσματικές Συναρτήσεις, Βελτιστοποίηση Πραγματικών Συναρτήσεων Μιας Μεταβλητής Χωρίς Περιορισμούς, Βελτιστοποίηση Πραγματικών Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών Χωρίς Περιορισμούς, Βέλτιστη Τιμή Συναρτήσεων – Συναρτήσεις Μέγιστης Τιμής και Θεώρημα της Περιβάλλουσας Καμπύλης, Βελτιστοποίηση Συναρτήσεων Δύο Μεταβλητών Με Περιορισμό Μία Εξίσωση – Μέθοδος Πολλαπλασιαστών Lagrange – Συνθήκες Δεύτερης Τάξης, Βελτιστοποίηση Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών Με Περιορισμό Εξισώσεων Με τη Μέθοδο Πολλαπλασιαστών Lagrange, Βέλτιστη Τιμή Συναρτήσεων – Συναρτήσεις Μέγιστης Τιμής και Θεώρημα της Περιβάλλουσας Καμπύλης, Αόριστο Ολοκλήρωμα, Ορισμένο Ολοκλήρωμα, Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις – Διαφορικές Εξισώσεις Πρώτης Τάξης, Πρόσθετες Μέθοδοι Επίλυσης Διαφορικών Εξισώσεων, Εξισώσεις Διαφορών.

Κύρια Συγγράμματα Βοηθήματα

Πρώτο Ενιαίο Διδακτικό Σύγγραμμα

«Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών», των Παναγιώτη Λορεντζιάδη και Κωνσταντίνου Μπουρλάκη, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 2008. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 2069

Δεύτερο Ενιαίο Διδακτικό Σύγγραμμα

«Εφαρμογές και Ασκήσεις Σύγχρονης Μικροοικονομικής», του Κωνσταντίνου Μπουρλάκη, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα, 2006. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 6689

 

Λυμένες Ασκήσεις-Θέματα Εξετάσεων

Άσκηση Lagrange - Συνάρτηση Cobb-Douglas

Γραμμικά Συστήματα: Άσκηση -  Μέθοδος Cramer

Επαναληπτική Άσκηση - quantitative1