Χρηματοδοτική I

Περιγραφή
Το παρόν μάθημα αποτελεί μία εισαγωγική τοποθέτηση στο χώρο της «Χρηματοδοτικής Διοίκησης». Ειδικότερα, αναφερόμαστε, στο σχεδιασμό και τη διαδικασία λήψης των Αποφάσεων που αφορούν σε υλοποίηση Φυσικών και Χρηματοοικονομικών επενδυτικών σχεδίων, καθώς επίσης και στις πηγές χρηματοδότησης οι οποίες χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των επενδύσεων αυτών. Στη λογική αυτή το μάθημα διαρθρώνεται σε 3 συμπληρωματικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα ασχολείται με τη Διαχρονική Αξία του Χρήματος και τις Εξισώσεις Αξίας, η δεύτερη ενότητα με τις μεθόδους και τα κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων ενώ στην τρίτη ενότητα θα ασχοληθούμε με τις πηγές χρηματοδότησης των επενδύσεων και το κόστος κεφαλαίου για κάθε μίας εξ' αυτών. Αντικειμενικός σκοπός του μαθήματος, είναι η αφομοίωση των δομικών εννοιών της Χρηματοδοτικής Διοίκησης από τον σπουδαστή, κατά τρόπο περιγραφικό και κατανοητό.