Στατιστική Ι

Περιγραφή

Κεφ. 1. Οργάνωση και γραφική παράσταση στατιστικών δεδομένων.

Κεφ. 2. Αριθμητικά περιγραφικά μέτρα (θέσης, διασποράς, συμμετρίας, κύρτωσης).

Κεφ. 3. Οικογένειες κατανομών (εκθετική οικογένεια).

Κεφ. 4. Εκτιμητική

Κεφ. 5. Διαστήματα εμπιστοστοσύνης.

Κεφ. 6. Έλεγχοι υποθέσεων.

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :