Άλγεβρα ΙΙ

Περιγραφή

1. Πολυώνυμα

2. Ιδιοτιμές-Ιδιοδιανύσματα

3. Διαγωνίσιμες γραμμικές απεικονίσεις

4. Τριγωνίσιμες γραμμικές απεικονίσεις, Θεώρημα των Cayley-Hamilton

5. Ελάχιστο πολυώνυμο, κριτήριο διαγωνισιμότητας

6. Διαγωνοποίηση Ερμιτιανών πινάκων

 ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: