Εισαγωγή στη Στατιστική (8 ΕΜ)

Στόχος του μαθήματος: Η παρουσίαση των περιγραφικών μεθόδων (αριθμητικών και γραφικών) της Στατιστικής για την σύνοψη, παρουσίαση και ανάλυση δεδομένων.

Εισαγωγή στα βασικά προβλήματα της Στατιστικής, μορφές και είδη δεδομένων, οι βασικές έννοιες της Στατιστικής, ο ρόλος των Στατιστικών για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων, τρόποι συλλογής στοιχείων, στατιστικός τρόπος σκέψης για διαδικασίες λήψης αποφάσεων, χάρτες ροής, εισαγωγή στο σχεδιασμό και ανάλυση πειραμάτων, χρήση των υπολογιστών στη στατιστική ανάλυση:τα στατιστικά πακέτα MINITAB 12 και SPSS 14.

Περιγραφή δεδομένων με γραφικές μεθόδους (κατανομή δεδομένων, διαγράμματα σημείων, διαγράμματα μίσχου - φύλλου, κατανομές συχνότητας και ιστογράμματα, πολύγωνα συχνότητας, κυκλικά διαγράμματα, ραβδογράμματα, εικονογράμματα και γραμμογραφήματα, παραποιήσεις με γραφικές παραστάσεις). Αριθμητική περιγραφή δεδομένων (μέτρα θέσης ή κεντρικής τάσης, σύγκριση των ιδιοτήτων μέσου, διαμέσου και επικρατούσας τιμής, μέτρα μεταβλητότητας ή διασποράς, υπολογισμός της δειγματικής διακύμανσης και τυπικής
απόκλισης, βαθμοί ελευθερίας, ερμηνεία και χρήση της τυπικής απόκλισης, θεώρημα του Chebyshev, ενδοτεταρτημοριακό εύρος, προσέγγιση περιγραφικών μέσων για ομαδοποιημένα δεδομένα, μέτρα σχετικής θέσης, μέτρα σχετικής μεταβλητότητας, διάγραμμα πλαισίου και απολήξεων, μέτρα ασυμμετρίας και κύρτωσης). Ορισμοί για χρονολογικές σειρές, πρωτογενείς και παράγωγοι χρονολογικές σειρές, συνέχεια και ασυνέχεια διαχρονικών μεταβλητών, παραδείγματα χρονολογικών σειρών, συνιστώσες χρονολογικών σειρών, σύνδεση συνιστωσών χρονολογικών σειρών, στατικός προσδιορισμός της τάσης και της εποχικής συνιστώσας (εισαγωγή).