Μαθηματικά Ι

Περιγραφή:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εμπεδώσουν οι φοιτητές τις βασικές μαθηματικές έννοιες του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού με έμφαση στην χρήση των μαθηματικών για την ανάπτυξη υποδειγμάτων που εξυπηρετούν εφαρμογές στα γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής επιστήμης (μακροοικονομία, μικροοικονομία, χρηματοοικονομικά) και της διοικητικής επιστήμης (οικονομική των επιχειρήσεων, επιστήμες των αποφάσεων). Επίσης, οι φοιτητές χρησιμοποιούν το EXCEL, MATHEMATICA και MATLAB σε εφαρμογές του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού. Η διδακτέα ύλη είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να εξυπηρετεί τα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που απαιτούν γνώσεις μαθηματικών. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τέσσερις βασικές θεματικές ενότητες:

Ι. Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες: Σύνολα, Συναρτήσεις, Ακολουθίες, Όρια, Στοιχειώδης Αναλυτική Γεωμετρία
ΙΙ. Διαφορικός Λογισμός Συναρτήσεων μιας και πολλών Μεταβλητών
ΙΙΙ. Ολοκληρωτικός Λογισμός
ΙV. Εφαρμογές: Μαθηματικά Υποδείγματα στο χώρο της οικονομικής και διοικητικής επιστήμης