Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Περιγραφή:

  • Χρηματοπιστωτικό σύστημα
  • Χρονική αξία χρήματος
  • Κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων ΚΠΑ-NPV
  • Κίνδυνος και απόδοση επενδύσεων
  • Υποδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων CAPM
  • Χρηματοδοτικές αποφάσεις και αποτελεσματικότητα αγορών χρήματος και κεφαλαίου.