Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Περιγραφή

Αυτό το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος “Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι (Αποφάσεις Επενδύσεων)” και καλύπτει: Ανάλυση κινδύνου και απόδοσης. Εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές. Αξιολόγηση επενδύσεων παγίων σε συνθήκες αβεβαιότητας. Διαδικασίες και πήγες χρηματοδότησης. Άντληση κεφαλαίων. Θεωρία και πρακτική μερισματικής πολιτικής και χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing).