Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι

Περιγραφή

Το μάθημα σας εισάγει στις βασικές έννοιες της χρηματοοικονομικής διοικητικής. Ασχολείται ιδιαίτερα με το περιβάλλον της επιχείρησης, το νεκρό σημείο, την διαχρονική αξία του χρήματος, την αποτίμηση αξιογράφων και την αξιολόγηση επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Επίσης παρουσιάζει το κόστος κεφαλαίου και εισάγει τους φοιτητές στην ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, τους αριθμοδείκτες και την μόχλευση.