Επιχειρησιακή Στατιστική ΙΙ

Περιγραφή

Σκοπός είναι η κατανόηση από τους φοιτητές των βασικών τεχνικών, της μεθοδολογίας και της κλασικής παραμετρικής επαγωγικής συμπερασματολογίας έτσι ώστε να μπορούν με ευκολία να χρησιμοποιούν τη στατιστική στη λήψη ποσοτικών αποφάσεων και τη διενέργεια προβλέψεων ικανών για να μεγιστοποιούν διαχρονικά την αξία της ναυτιλιακής τους επιχείρησης. Διδάσκονται: η περιγραφική στατιστική, (στατιστικά στοιχεία, μονοδιάστατοι, δυσδιάσταστοι πληθυσμοί και στατιστικές μεταβλητές, δείγμα-πληθυσμός, ταξινόμηση δειγματικών παρατηρήσεων, κατανομές συχνοτήτων, στατιστικοί πίνακες και διαγράμματα, μέτρα συμπύκνωσης των πληροφοριών του δείγματος, παράμετροι κεντρικής τάσης, διασποράς, θέσης, ασυμμετρίας και κύρτωσης), οι θεμελιώδεις έννοιες θεωρίας πιθανοτήτων, (οι έννοιες της πιθανότητας και οι βασικές της ιδιότητες, τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας μονομεταβλήτων πληθυσμών, γνωστά θεωρητικά στατιστικά μοντέλα), η κλασική παραμετρική επαγωγική συμπερασματολογία (δειγματοληψία, κατανομές δειγματοληψίας, εκτιμητική και έλεγχος στατιστικών υποθέσεων).