Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή σπουδαστών στις βασικές έννοιες αφενός της Λογιστικής Τυποποίησης του Δημόσιου Τομέα και αφετέρου των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.
Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται οι ακόλουθες βασικές ενότητες : Α. Λογιστική Τυποποίηση Δημόσιου τομέα και Β. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΛΠ / ΔΠΧΠ).
Ενότητα Α. Λογιστική Τυποποίηση Δημόσιου τομέα μέρος 1ο
Συνοπτική παρουσίαση των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων (ΚΛΣ),με έμφαση στα ΚΛΣ Νομικών Προσώπων Δημοσίου. Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ενότητα Α. Λογιστική Τυποποίηση Δημόσιου τομέα μέρος 2ο
Εμβάθυνση στις ιδιομορφίες του Λογιστικού Σχεδίου των Ν.Π.Δ.Δ που προκύπτουν από την υποχρέωση των ΝΠΔΔ να καταρτίζουν Προϋπολογισμό και να παρακολουθούν την εκτέλεσή του με βάση τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού.
Ενότητα Α. Λογιστική Τυποποίηση Δημόσιου τομέα μέρος 3ο
Ασκήσεις εφαρμογής σε Λογιστικά Σχέδια ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Νοσοκομείων κλπ).
Ενότητα Β. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΛΠ / ΔΠΧΠ) μέρος 1ο
Βασικά σημεία φιλοσοφίας / εφαρμογής ΔΛΠ (ουσία υπεράνω του τύπου, βαρύτητα εκτιμήσεων της διοίκησης εξειδικευμένους επιστήμονες, μεγαλύτερη χρήση χρηματοοικονομικών γνώσεων, ύπαρξη αναβαλλόμενων φόρων, διαφοροποίηση / επέκταση περιεχομένου οικονομικών καταστάσεων.
Ενότητα Β. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΛΠ / ΔΠΧΠ) μέρος 2ο
Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων.
Ενότητα Β. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΛΠ / ΔΠΧΠ) μέρος 3ο
Οι κύριες διαφορές των ΔΛΠ από τους Ελληνικούς Λογιστικούς Κανόνες.
Ενότητα Β. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΛΠ / ΔΠΧΠ) μέρος 4ο
Σημαντικοί λογαριασμοί (πάγια, προβλέψεις, αναβαλλόμενοι φόροι κλπ).
Ενότητα Β. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΛΠ / ΔΠΧΠ) μέρος 5ο
Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά τα ΔΛΠ.


ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ