Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις θεμελιώδεις Λογιστικές έννοιες, στις Βασικές Λογιστικές Αρχές και Παραδοχές καθώς και στις Βασικές Τεχνικές της Λογιστικής.
Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται οι ακόλουθες κύριες ενότητες:
1. Οικονομικές Μονάδες – Επιχειρήσεις
2. Ο ρόλος του Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήματος και οι χρήστες της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
3. Η έννοια και ο προσδιορισμός της Οικονομικής Κατάστασης
4. Ο Ισολογισμός και η ταξινόμηση των στοιχείων του
5. Η θεμελιώδης Λογιστική Ισότητα και η έννοια των Ιδίων Κεφαλαίων
6. Οι μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων
7. Η λειτουργία του βασικού Λογιστικού Κυκλώματος (Λογαριασμοί και η ανάπτυξη τους σε επίπεδα, Ημερολόγιο, Καθολικό, Ισοζύγιο, Οικονομικές Καταστάσεις)
8. Λογιστικός προσδιορισμός του Οικονομικού Αποτελέσματος: Η έννοια και η λογιστική παρακολούθηση των Εσόδων – Εξόδων
9. Οι Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων (Εκμετάλλευσης /Χρήσης)

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ενδεικτική Άσκηση : Εγγραφές