ΔΕΟ 41: Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Βασικός σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει,
- Τους μηχανισμούς εκείνους που καθορίζουν τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των επενδυτικών ευκαιριών σε ένα διεθνές τραπεζικό και χρηματιστηριακό περιβάλλον
- Τις βασικές αρχές και τους μηχανισμούς της θεωρίας της ανάλυσης επενδύσεων, τα είδη των διαθεσίμων επενδυτικών οργάνων καθώς και τις διαφορές τους, όπως και τους μηχανισμούς εκείνους που διέπουν την αποτελεσματική διάρθρωση ενός χαρτοφυλακίου
- Τους μηχανισμούς και τα όργανα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των οργανισμών που βοηθούν τις αποφάσεις των διευθυντών ώστε να αυξήσουν την αξία των επιχειρήσεων αυτών
- Τους μηχανισμούς εκείνους (παράγωγα) που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των χρηματαγορών μέσω μείωσης του συστηματικού κινδύνου λόγω μεταβολής επιτοκίων, τιμών συναλλάγματος, τιμών προϊόντων και τιμών μετοχών

Προαπαιτούμενα : ΔΕΟ 31, ΔΕΟ 34

Ασκήσεις-Θέματα εξετάσεων: