ΔΕΟ34: Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι,

η εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική με ιδιαίτερη αναφορά στη μικροοικονομική, μακροοικονομική και δημόσια οικονομική.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ34, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να,

- αντιλαμβάνονται τον τρόπο λειτουργίας των δύο βασικών οικονομικών μονάδων, των καταναλωτών και των παραγωγών

- χρησιμοποιούν το υπόδειγμα της ανάλυσης της συμπεριφοράς του καταναλωτή για να εξετάσουν πώς οι καταναλωτές αντιδρούν στις μεταβολές των τιμών των αγαθών και του εισοδήματός τους

- επεξεργάζονται τις σημαντικότερες μεθόδους μέτρησης των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών και να διατυπώνουν τις θεμελιώδεις σχέσεις μεταξύ των μεγεθών αυτών

- διακρίνουν τους τρόπους μέσω των οποίων προσδιορίζεται το εισόδημα μίας οικονομίας

- κατανοούν το θεωρητικό πλαίσιο με το οποίο οι σύγχρονες κοινωνίες προσεγγίζουν το θεμελιώδες οικονομικό πρόβλημα του «τι, πώς και για ποιον θα παραχθεί»

- κατανοούν το κριτήριο αριστοποίησης κατά Pareto στην παραγωγή και την κατανάλωση και να γνωρίζουν τις σχετικές συνθήκες αριστοποίησης

Προαπαιτούμενα:  ΔΕΟ 13

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Λυμένες Ασκήσεις ΔΕΟ-34 : Επαναληπτικές Ασκήσεις ΔΕΟ 34