ΔΕΟ 31: Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ενότητας είναι,
- Να σας παρουσιάσει το ρόλο του χρήματος και της νομισματικής πολιτικής στην οικονομία, τη δομή της αγοράς συναλλάγματος και τον προσδιορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τους μηχανισμούς άσκησης κερδοσκοπίας, καθώς και την παρεμβατική πολιτική της κεντρικής τράπεζας.
- Να σας εισαγάγει στις έννοιες της παρούσας αξίας και της καθαρής ταμειακής ροής, στις εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων, καθώς και στις πηγές χρηματοδότησής τους.
- Να σας εξοικειώσει με τα παράγωγα αξιόγραφα και τις μεθόδους αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου.
- Να σας εισαγάγει στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου και στη διαδικασία διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Προαπαιτούμενα : ΔΕΟ 13

Ασκήσεις-Θέματα εξετάσεων :