Περιγραφή :

Ιδανικό αέριο, κινητική θεωρία αερίων, κατανομή Maxwell, Θερμοκρασία,
Εσωτερική Ενέργεια, Θερμοχωρητικότητα.
Έργο, Θερμότητα, 1ο Θερμοδυναμικό αξίωμα, Αντιστρεπτές διαδικασίες,
2ο Θερμοδυναμικό αξίωμα, Eντροπία, Θερμικές μηχανές.
Ταλαντώσεις και κύματα, κυματική εξίσωση, επίπεδα και σφαιρικά κύματα.
Επαλληλία, συμβολή, περίθλαση, πόλωση.
Ηχητικά κύματα, φαινόμενο Doppler.
Γεωμετρική οπτική (ανάκλαση, διάθλαση), κάτοπτρα, φακοί, πρίσματα.